PERANGKAT DESA

Ali Maftuhin ( Abah Alex Sanjaya )

Jabatan : Kaur. Kesra

Rofiq ( Tam-Tam )

Jabatan : Kasi. Pemerintahan

Harnoto

Jabatan : Kaur. Adm. Umum

Sutaji

Jabatan : Kasi. Pembangunan

Khalimi

Jabatan : Staf. Kaur. Kesra

Suharto

Jabatan : Staf. Kaur. Adm. Umum

Fais Abidin

Jabatan : Staf. Kaur. Keuangan

Suyoto

Jabatan : Staf. Kasi. Pembangunan

Farinda Yuni Hapsari

Jabatan : Staf. Kasi. Pemerintahan